لیست سرویس های آنلاک فکتوری

سرویس های Premium شامل دستگاه های Blacklist: Lost/Stolen/Barred میباشد

در صورتی که سرویس مورد در نظر در لیست وجود ندارد تماس بگیرید

امکان تخفیف همکاری برای سرویس ها امکان پذیر است


دسته بندی ها

جست و جو
# Serviceزمانقیمت
5072-3ZTE Factory Code Standard Service (5-30 Minutes)5-30 Miniutes41,000T

# Serviceزمانقیمت
909-50iPhone WorldWide 4, 4S, 5, 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S, SE Plus12-72 Hours230,000T

# Serviceزمانقیمت
6128-53iPhone, iPad, iPod Warranty Renewal Service1-8 Days241,000T
6129-99MacBook, iMac Warranty Renewal Service1-8 Days406,000T

# Serviceزمانقیمت
5900-63US T-Mobile - iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6+7-14 Days277,000T
15-72T-Mobile USA iPhone 6S, 6S Plus7-14 Days309,000T
3344-10US Verizon - iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6+, 6S, 6S+,SE ( Clean )1-7 Days86,000T
5675-72US T-Mobile - iPhone 6S, 6S+7-14 Days309,000T
5702-30US Verizon - iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6+ (Premium)1-5 Days158,000T
5720-20Metro PCS (USA) Generic1-5 days122,000T
5981-50AT&T iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6+, 6S, 6S+ (Premium 100%)1-7 Days230,000T
3452-0AT&T NOKIA LUMIA & Generic & all brands1-3 days31,000T
401-11US Sprint - iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6+, 6S, 6S+ (Clean)1-3 Days90,000T
6035-77US Sprint - iPhone 6S, 6S+ (Premium 100%)7-25 days327,000T
5783-41US Sprint - iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C (Premium 100%)7-14 Days198,000T
5801-71US Sprint - iPhone 6, 6+ (Premium 100%)7-14 Days306,000T
5810-4LG Cricket USA1-72 Hours44,000T
5819-8Samsung Cricket USA1-72 Hours79,000T
5567-14AT&T USA Generic Premium (Lumia, Samsung and other models supported)1-3 days100,000T
4289-46AT&T iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6+, 6S, 6S+, SE (Premium 100%)1-4 Days216,000T
5828-5ZTE Cricket USA1-72 Hours68,000T
5576-55US Sprint - iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6+ (Zip/SSN)10 Days248,000T
5837-14Lumia Cricket USA1-72 Hours100,000T
5585-75US Verizon - iPhone 6S, 6S+ Data Info. (Zip/SSN)10 Days320,000T
5333-5AT&T iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6+, 6S, 6S+,SE (Semi-Premium)1-3 Days68,000T
4838-0AT&T iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6+, 6S, 6S+,SE (Clean)5 Minutes31,000T
6121-1AT&T Generic ( All Phones / All Models ) (Clean)1-24 Hours34,000T
4586-55US Verizon - iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus Data Info. (Zip/SSN)10 Days248,000T
6123-70US GSM/VZW - iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6+, 6S, 6S+3-7 Days302,000T
5612-42US Sprint - 99xxx IMEIs ( Clean: non-Activated)7-15 Days201,000T
6125-81T-Mobile US - iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6+ (Clean & Financed)1-7 Days342,000T
5360-36T-Mobile USA - Nokia / Lumia5-25 days180,000T
6135-45US AT&T - Apple iPhone Premium Clean1-10 Days212,000T

# Serviceزمانقیمت
5963-21UK Vodafone - iPhone 6S, 6S Plus (Clean)1-7 Days126,000T
101-30UK - 3 Hutchinson iPhone 4/4S/5/5S/5C (Premium)3-7 Days158,000T
102-50UK - 3 Hutchinson iPhone 6,6+,6S,6S Plus (Premium)5-10 Days230,000T
103-18UK O2 & Tesco - iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus1-4 Days115,000T
104-30UK - Orange/T-Mobile/EE iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6+ (Clean)3-10 Days158,000T
5756-20UK Vodafone - iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6+ (Clean)1-7 Days122,000T
402-21UK Vodafone - iPhone 6S,6S Plus (Clean)1-7 Days126,000T
403-36UK Orange/T-Mobile/EE - iPhone 6S, 6S Plus (Clean)3-10 Days180,000T
404-23UK O2 Tesco - iPhone 6S, 6S Plus (Clean)1-4 Days133,000T
5018-9Vodafone UK Genric ( All Brands )1-3 Days82,000T
1184-70Three 3 Hutchison UK iPhone 5/5s/5c/6/6+ Clean Imei Only7-15 days302,000T
4802-11O2 UK Genric ( All Brands )3-10 Days90,000T
6116-33UK O2 Tesco - iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6+,6S, 6S+, SE (Premium)2-5 Days169,000T
6118-28Orange, T-Mobile & EE United Kingdom Generic (All Models)5-10 Days151,000T
6124-14UK O2 & Tesco - iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C7-10 Days100,000T
6126-58UK O2 & Tesco - iPhone SE1-5 Days259,000T
6127-21UK Vodafone - iPhone SE1-5 Days126,000T
240-80UK Vodafone - iPhone 3G/3GS/4/4S/5 (Premium Service)1-7 Days338,000T

# Serviceزمانقیمت
144-15Turkey Avea - iPhone 3G/3GS/4/4S1-4 Days104,000T
145-15Turkey Turkcell - iPhone 3G/3GS/4/4S1-4 Days104,000T
146-15Turkey Vodafone - iPhone 3G/3GS/4/4S1-4 Days104,000T

# Serviceزمانقیمت
2561-5Orange Switzerland - iPhone - 3GS/4/4s/5 (only clean imei)1-24 Hours68,000T
3623-5Swisscom Switzerland - iPhone - 4/4s( Only Clean imei)1-24 Hours68,000T
3065-5Sunrise Switzerland - iPhone - 4/4s (ALL IMEI)1-24 Instant68,000T

# Serviceزمانقیمت
1031-183 Hutchison Sweden - iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6+, 6S, 6S+ (Premium 100%1-2 days115,000T
1049-22Telia Sweden iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6+, 6S, 6S+ (Premium 100%)1-5 days129,000T
4649-50Telenor Sweden iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6+ (Clean)1-5 days230,000T
6134-42Sweden Tele2 - iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S1-9 Days201,000T

# Serviceزمانقیمت
5198-10Orange Spain Nokia SL3 (20 Digit Not Supported )1-48 Hours86,000T
5207-8Orange Spain Nokia Lumia 520, 720, 920 (Nokia Window 20 Digit Supported)1-4 days79,000T
4514-15Orange Spain iphone 4G,4S,5,5S,5C (All IMEI Supported)3-10 Days104,000T
959-3Movistar Spain - iPhone 3G/3GS/4/4S/5/5C/5S/6/6+ (Only Clean IMEI)1-24 Hours41,000T
2786-6Vodafone Spain - iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6+,6S, 6S+ 1-24 Hours72,000T

# Serviceزمانقیمت
5468-18Sony Europe All Model & Network1-4 Days115,000T
3821-19Sony Ericsson World Wide4-48 Hours118,000T

# Serviceزمانقیمت
4361-25STARHUB IPHONE 3,3Gs,4G,4Gs ( singapore)1-72 Hours140,000T

# Serviceزمانقیمت
3074-28STC (Saudi Arabia) IPHONE 3/3S/4/4S1-3 Days151,000T
3083-30Zain (Saudi Arabia) IPHONE 3/3S/4/4S24-48 Hours158,000T
2516-30EITIHAD ETISALAT (Saudi Arabia) IPHONE 3/3S/4/4S24-48 Hours158,000T

# Serviceزمانقیمت
5684-10Samsung USA AT&T1-4 days86,000T
5531-12Samsung USA T-Mobile and MetroPCS1-4 days93,000T
167-14Samsung Europe12-24 Hours100,000T
6080-20Samsung WorldWide1-4 Days122,000T
6089-21Samsung Canada ( All Level )1-12 Hours126,000T
203-12Samsung Canada ( NCK ONLY )1-2 Days93,000T
6122-5Samsung Reactivation Lock - ID Removal1-8 Hours68,000T
5630-31Samsung Asia1-3 days162,000T

# Serviceزمانقیمت
3731-35Vimpelcom Russia - iphone Unlock(Clean Imei Only)1-3 Days176,000T

# Serviceزمانقیمت
4469-58Orange Romania Out Of Contract iPhone 3G 3GS and 4 - 2years old imeis1-5 Days259,000T

# Serviceزمانقیمت
5639-28Telenor Norway- Nokia Lumia & Generic1-72 Hours151,000T
1310-8Netcom Norway - iPhone 2G, 3G, 3GS, 4, 4S (Only Clean IMEI)1-24 Hours79,000T
1058-45Telenor Norway - iPhone 5c/5s/5/4S/4/3gs (All imei Supported)1-72 Hours212,000T
3056-8Telenor Norway - iPhone 2G, 3G, 3GS, 4,4s (Only Clean IMEI)1-24 Hours79,000T

# Serviceزمانقیمت
2345-19Kpn Netherlands - iPhone 4, 4S, 51-1 Days118,000T
887-15T-Mobile Netherlands - iPhone 4, 4S , 51-2 Days104,000T
2444-19Vodafone Netherlands - iPhone 4, 4S, 51-2 Days118,000T

# Serviceزمانقیمت
131-1Motorola WorldWide (All Models)1-6 Hours34,000T

# Serviceزمانقیمت
4793-35Telcel Mexico America Movil - IPhone 5s/5c/5/4s/4/3gs/3g24-72 Hours176,000T

# Serviceزمانقیمت
4451-36Vodafone Malta - IPhone 5/4s/4 (Clean Imei)1-5 Days180,000T
4460-66Vodafone Malta - IPhone 5/4s/4/3gs/3g (Not Found)1-5 Days288,000T

# Serviceزمانقیمت
113-1LG International (All Level)1-60 Miniutes34,000T

# Serviceزمانقیمت
3938-15Latin America Service- iPhone 2g/3g/3gs/4/4s/5/5c/5s1-24 Hours104,000T

# Serviceزمانقیمت
2471-30Zain Telecom iphone 3/3S/4/4S ( Kuwait )1-3 Days158,000T

# Serviceزمانقیمت
3866-15KT/SK Korea, APAC iPhone 3gs/4/4s/5/5c/5s Semi Premium (Success Rate 80%)1-5 Days104,000T
3371-18KT & SK Telecom Korea (IMEI + SN) - iPhone 3gs/4/4s/5/5c/5s (Premium Servi1-5 days115,000T
2480-3KT & SK Telecom Korea (IMEI + SN) - iPhone 3gs/4/4s/5/5c/5s(Clean imei Ser1-4 days41,000T
5324-60KT, SK Korea, APAC iPhone 6, 6 Plus Premium1-7 days266,000T

# Serviceزمانقیمت
389-70Japan KDDI - iPhone 6, 6 Plus (Premium)10 Days302,000T
390-42Japan KDDI - iPhone 4S,5,5S,5C (Premium)10 Days201,000T
391-77Japan KDDI - IPhone 6S, 6S Plus (Premium)10 Days327,000T
6130-45Japan Softbank - iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S1-10 Days212,000T
6131-75Japan Softbank - iPhone 6, 6+1-10 Days320,000T
6132-45Japan Docomo - iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S1-10 Days212,000T
6133-75Japan Docomo - iPhone 6, 6+1-10 Days320,000T

# Serviceزمانقیمت
5441-303 Hutchison Ireland - iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6+, 6S, 6S+ 1-3 Days158,000T
869-10O2 Ireland - iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6+, 6S, 6S+3-5 Days86,000T
878-15Ireland Vodafone - iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6+, 6S, 6S+ 1-48 Hours104,000T

# Serviceزمانقیمت
5891-180(Down) iCloud Remove Service For iPhone - 6/6+/5S/5C/5/4S/4 Clean Imei (Fa3-14 days698,000T
32-130(Down) iCloud Remove Service 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6 Plus,6S, 6S Plus Clean3-15 Days518,000T
77-160iCloud Remove Service 4/4S/5/5C/5S/6/6Plus/6S Clean IMEIS (Fast)1-5 days626,000T
335-100iCloud Removing Service Lost Mode7-14 Days410,000T
5972-210(Down) iCloud Remove Service 4,4s,5,5s,5c,6,6+,6S,6S+1-4 days806,000T
341-12iCloud Remove iPad wifi, iPod, Watch, Mac1-10 Min93,000T
868-170(Down) iCloud Remove Service 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6 Plus Clean IMEIS Super1-24 Hours662,000T
5495-28Apple iCloud ID Info By IMEI + UDID ( 100% Correct )1-7 days151,000T
6098-130(Down) iCloud Remove Service 4,4s,5,5s,5c,6,6+,6S,6S+ Clean Only ( INDIA)7-14 days518,000T
988-30iCloud Relock Service(Lock iPhone on iCloud)1-3 Days158,000T

# Serviceزمانقیمت
95-1Huawei Factory Code (New Database)1-24 Hours34,000T
905-1Huawei Simlock Block Unlock Reset Key (2016 Detabase)1-24 Hours37,000T

# Serviceزمانقیمت
2552-6HTC Premium (2009-2015)1-10 Miniutes72,000T

# Serviceزمانقیمت
4982-18HTC ONE (M8) + 2014 DATABASE 3 (99% SUCCESS RATE )1-15 Miniutes115,000T
4991-6HTC (Latest M8 Supported 25% Sucess Rate)1-15 Hours72,000T
4775-30HTC ONE (M8) DATABASE 3 (99% SUCCESS RATE )1-15 Hours158,000T

# Serviceزمانقیمت
788-8Orange France - iPhone -3GS,4, 4s (Only Clean imei)-(Stolen Imei Not Suppo1-24 Hours79,000T
5423-16France Orange - iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C7-14 days108,000T
2732-10Orange France GenericAll IMEIS ( Lumia Supported )1-5 Days86,000T
4271-28SFR France All iPhone Premium Service (Which Not Done Clean Service)7-15 days151,000T
2741-5Bouygues Generic All IMEIS (Nokia Supported)1-3 Days68,000T
5063-8SFR France iPhone 3G,3GS,4,4S,5,5C,5S Clean IMEI (Monday To Friday)1-48 Hours79,000T
5846-22Bouyges France All iPhone Premium (Which Not Done Normal Service )7-14 days129,000T
4856-13SFR France Generic Not Found3-10 days97,000T
761-5Bouygues Telecom France - iPhone 4/4s/5 (Clean & Out Of Contract)1-24 Hours68,000T

# Serviceزمانقیمت
3614-5EMEA - iPhone (All Imeis Supported)_(Wrong Carrier No Refund)1-72 Hours68,000T
405-8EMEA (Premium) - iPhone 6S, 6S Plus1-2 Days79,000T

# Serviceزمانقیمت
3803-18Dubai Etisalat - iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6+24-48 Hours115,000T

# Serviceزمانقیمت
662-63 Hutchison Denmark - iPhone 4, 4S, 51-24 Hours72,000T
680-12Telenor Denmark - iPhone 2G/3G/3GS/4/4S/5/5c/5s (Only Clean imei)1-72 Hours93,000T
698-10TDC Denmark - iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6+, 6S, 6S+ 1-2 Days86,000T
6120-16Denmark Telia - iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6+1-2 Days108,000T

# Serviceزمانقیمت
2768-15Dell Venue, Venue Pro3-10 days104,000T
2777-15Dell Steak, Streak 73-10 days104,000T

# Serviceزمانقیمت
3713-15Claro Chile IPhone 3g,3gs,4g,4s ( Working imei )30 days104,000T
3722-12Movistar Chile - All Models Including Nokia & iPhone (Clean imei)15-30 days93,000T
5882-55Entel Chile IPhone 6/6+ (Premium imei )7-15 days248,000T

# Serviceزمانقیمت
536-5Fido & Rogers Generic (All Brands)1-12 Hours68,000T
2615-8Canada Bell / Virgin & Solo - Generic (all models)12-24 Hours81,000T
4667-48Canada Bell / Virgin - iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6+, 6S, 6S+ (Premium)1-2 Days223,000T
4676-52Canada Telus / Koodo - iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6+, 6S, 6S+ (Clean)1-2 Days237,000T
3146-22Rogers & Fido iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6+, 6S, 6S+ (Premium 100%)1-3 Days129,000T
2642-8Canada Telus / Koodo - Generic (all models)1-24 Hours81,000T
4694-32Canada Sasktel - iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6+ (Premium)1-7 Days165,000T
6017-70Telus / Koodo - iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6+, 6S, 6S+ (Premium)3-7 Days302,000T
6026-48Canada Bell - iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6+ (Clean)1-3 Days223,000T
2507-5Rogers / Fido Database 2 ( NEW MODELS/Lumia/All Brands )1-12 Hours68,000T

# Serviceزمانقیمت
2804-6Claro Brazil iphone 3GS 4G 4S 5 (Ony Out OF Contract)1-72 Hours72,000T
2813-40Tim Brazil iphone 3GS 4G 4S1-5 Days194,000T

# Serviceزمانقیمت
3812-22BlackBerry Z30/Z10/Q10/Q5 Worldwide1-12 Hours129,000T
1274-7Canada BackBerry Rogers & Fido1-24 Hours75,000T

# Serviceزمانقیمت
5252-55Austria Telering - iPhone 4, 4S, 51-3 Days248,000T
4001-50Austria Orange - iPhone 4, 4S, 51-2 Days230,000T
4010-75Austria T-Mobile - iPhone 4, 4S, 51-7 Days320,000T
4019-120Austria T-Mobile - iPhone 5S, 5C, 6, 6+, 6S, 6S+7-14 days482,000T
6119-97Austria A1 - iPhone 4, 4S, 51-2 Days399,000T

# Serviceزمانقیمت
284-3Optus / Virgin Australia - iPhone 2G, 3G, 3GS, 4, 4s, 5 ( Blocked Service/1-3 Days41,000T
293-3Telstra Australia - iPhone 2G, 3G, 3GS, 4, 4s1-10 Hours41,000T
311-5Vodafone Australia - Nokia BB5 and SL3 Instant68,000T
329-2Vodafone / 3 Hutchison Australia - iPhone 4, 4S, 51-6 Hours39,000T
2966-5Vodafone / 3 Hutchison Australia - iPhone 4, 4S, 51-5 Days68,000T
4766-15Australia & NZ Service - NotFound Service1-24 Hours104,000T
2723-55VODA/THREE AUSTRALIA PREMIUM SERVICE (JUST UNBLOCK)1-3 Days248,000T
4532-15Optus Iphone New Service For Not Found Phones1-3 Days104,000T
3524-8Australia & NZ Service for all iphone upto 4s1-24 Days79,000T
5621-22TELSTRA AUSTRALIA LUMIA AND OTHER ALL GENERIC SUPPORTED (Iphone not suppor1-7 days129,000T
3839-20TELSTRA IPHONE 4G 8G SUPPORTED(Which Not Done In Normal Service)1-48 Hours122,000T

# Serviceزمانقیمت
4388-5APAC iPhone Service (Clean)1-3 Days68,000T
4397-23APAC iPhone Service (Premium)1-3 Days133,000T

# Serviceزمانقیمت
6117-2Alcatel Unlock Code1-30 Min39,000T